Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunun “Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına

Ayrılması” başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası, “Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı

tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.” ve 3 üncü fıkrası, “Gümrük Tarifesi: a)

Cumhurbaşkanınca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini, … kapsar.”, hükümlerini amir olup,

Gümrük Birliği uygulamasının bir gereği olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli AB tarafından her yıl

yayımlanan Kombine Nomanklatür esas alınmak suretiyle hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda ayrıntılı olarak ifade edildiği gibi 3918.10.10 Kombine Nomanklatür alt

pozisyon metni daha önceki yıllarda "Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya

kaplanmış olanlar" şeklinde tanımlanmış iken, AB Kombine Nomanklatüründe yer alan İngilizce orijinal

halinin Türkçe tercümesinden kaynaklı yaşanan problemleri önlemek amacıyla 2021 TGTC'de söz konusu

alt pozisyon metni "Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnetten oluşanlar"

şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Akabinde bu değişikliğe uygun olarak ilgi (a)'da kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış ve ilgi

(b)'de kayıtlı yazımız yürürlüğe girmiştir. Söz konusu mevzuat değişiklikleri ile hatalı yorumların önüne

geçilmesi amaçlanmış ve eşyanın doğru sınıflandırılması gereken pozisyon teyit edilmiştir.

Daha fazla